Českomoravská společnost pro poštovní historii

Odborná společnost Svazu českých filatelistů, z.s.

Czech Postal History Society  •  Tschechische Postgeschichtegesellschaft

Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) je odbornou společností Svazu českých filatelistů, z.s. Vznikla v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historii Svazu československých filatelistů, jejíž počátky sahají do 60. let 20. století. 

ČMSPH sdružuje filatelisty - sběratele poštovní historie, kteří se snaží dokumentovat historii poštovnictví, dokladovat historické události pomocí poštovních dokladů, zkoumají poštovní razítka, nálepky, formuláře, pohlednice, regionální historii, poštovní trasy, poštovní sazby, doklady prošlé polními, vlakovými, leteckými i jinými poštami a další materiály vztahující se k poštovní historii. ČMSPH vydává vlastní zpravodaj POSTILIÓN, který je čtyřikrát ročně zdarma rozesílán všem členům.  Nedílnou součástí ČMSPH je již od roku 2001 také Sekce polních pošt (SPP).

ČMSPH byla v roce 2021 vyznamenána Federací evropských filatelistických svazů FEPA čestným uznáním za rozvoj filatelie.

Postilión

Již od roku 1986 vydává ČMSPH zpravodaj POSTILIÓN. Vychází 4x ročně a každé číslo obsahuje řadu článků týkajících se poštovního provozu, poštovní historie i historie obecně. Jako příloha Postiliónu vychází také zpravodaj POŠTOVNY a POLNÍ POŠTY - Informace sekce polních pošt. Starší čísla jednotlivých zpravodajů jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Členové

Naši členové a příznivci se schází na pravidelných pololetních setkáních, jejichž součástí jsou diskuse, výměna filatelistického materiálu i společenské setkání s přáteli. Našimi členy jsou i zkušení vystavovatelé, jurymané, znalci či autoři filatelistické literatury, kteří radí dalším členům při tvorbě jejich sbírek či exponátů.  Na setkání zveme i hosty, nečleny ČMSPH, kteří mají zájem o poštovní historii. Více informací naleznete v sekci ČLENSTVÍ.

AKTUALITY

ČLENSKÁ SCHŮZE SPP DNE 9. 3. 2024

Dne 9. března 2024 proběhla v Jablonci nad Nisou členská schůze Sekce polních pošt ČMSPH. Mimo oficiálních bodů z programu setkání (viz. zápis z členské schůze) proběhla diskuse o filatelistických tématech a také výměna filatelistického materiálu. 

Pan Mašek představil velmi pěkné celistvosti rakouských polních pošt od předznámkového období až do 20. století. Lubor Kunc informoval přítomné členy a hosty o připravované národní filatelistické výstavě Liberec 2025. 

Pan Holub seznámil přítomné s obtížemi při získávání celistvostí moderních polních pošt. Miroslav Janota přinesl zajímavé celistvosti historických polních pošt vč. pohlednice (viz obrázek vlevo) odeslané roku 1914 z vojenské základny Žuravica, která byla součástí pevnosti Přemyšl. 

Cestu do Jablonce využila část členů SPP k návštěvě klubu filatelistů 04-01 Liberec, kde následující ráno proběhla schůze tohoto klubu spojená s přednáškou L. Kunce o rakousko-uherských polních poštách na Blízkém Východě (prezentace k přednášce ve formátu pdf ke stažení zde).

Lubor Kunc, 18/03/2024

ČLENSKÉ SETKÁNÍ ČMSPH DNE 16. 3. 2024

Setkání členů ČMSPH se uskutečnilo v Praze v příjemných prostorách restaurace Holešovická Kozlovna. Jelikož na programu nebyla žádná urgentní záležitost, proběhlo setkání formou neformální diskuse přítomných členů. Mezi diskutovaná témata patřily např. mobilní pošty a jejich budoucnost, loňské bienále Poklady světové filatelie 2023 (www.ppcp.cz), připravovaná filatelistická výstava POPRADFILA 2024 zaměřená na premiérové filatelistické exponáty kde se předpokládá i účast českých sběratelů (www.kfpoprad.estranky.sk), nově vydávaná česká filatelistická literatura, prezentace ČMSPH a Sekce polních pošt na stránkách časopisů Filatelie a Merkur Revue či připravovaná národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí plánovaná na červen 2025 do Liberce. 

Další setkání členů ČMSPH proběhne dne 16. listopadu 2024 v Plzni.

Lubor Kunc, 18/03/2024

Nový článek: 

V případě prvoválečných rakousko-uherských zajatců se zpravidla setkáváme jen s dopisnicemi či zajateckými lístky, občas i s dopisnicemi týkajícími se převodů peněz našim zajatcům vězněným státy Dohody.

KROUŽEK MLADÝCH FILATELISTŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE GENERÁLA JANKAV OSTRAVĚ

Vše začalo zcela náhodou, když mne na sociální síti oslovila Mgr. Regina Dohnalová se žádostí o konzultaci ohledně zděděné sbírky známek. Slovo dalo slovo, a jelikož je paní Dohnalová učitelkou na základní škole generála Janka, myšlenku kroužku nejenže podpořila, ale dokonce nabídla svou spolupráci. 

Otázkou mládežnické filatelie se zabývám již delší dobu, a proto jsem přivítal zájem ze strany základní školy generála Janka v Ostravě, otevřít kroužek mladých filatelistů V loňském roce jsem provedl několik přednášek na téma filatelie a poštovnictví a dne 20. září 2023 jsme na první schůzce přivítaly dvě zájemkyně. Postupem času se k nám další zájemci a v současné době má náš kroužek stabilně 8 členů. Musím ovšem podotknout, že zájem by byl daleko vyšší, jen někteří rodiče tuto myšlenku nesdílí, což je velká škoda. 

Na sklonku loňského roku se nám podařilo navázat mezinárodní spolupráci se skautským filatelistickým oddílem Baden Powell v Brazílii. Mezi dětmi probíhá výměna známek a korespondence, což je pro ně nejen zajímavé, ale i poučné. Závěrem bych rád zmínil velkou podporu ředitele školy Mgr. Bc. Martina Koláře a mého domovského klubu filatelistů KF 07-23, kteří nám vychází vstříc a my můžeme předávat znalosti a zkušenosti našim mladým teď už filatelistům.

JIŘÍ KOČNER, 29/01/2024

jiri.kocner@seznam.cz

POKLADY SVĚTOVÉ FILATELIE 2023

Na přelomu října a listopadu 2023 proběhla v pražském Obecním domě nesoutěžní filatelistická výstava „Poklady světové filatelie II“ zorganizovaná organizací Prestige Philately Club Prague. Mezi vystavenými raritami byly skutečné vzácnosti čs. i světové filatelie, od výjimečných exemplářů první známky světa Penny Black 1840, přes dvacetiblok Saské trojky 1850, výjimečný exponát první rakouské emise včetně čtyř dopisů odeslaných v první den platnosti (1.6.1850), úplnou sbírku novinových známek Merkur 1851, havajskou misionářskou známku 1851, rakouské dopisnice 1869, vzácné známky emise PČ 1919, miniexponát věnovaný německé hyperinflaci 1923, náš chybotisk 50/50 (1928), arch terezínské připouštěcí známky 1943 až po vzácnosti Londýnského aršíku 1943, Londýnského vydání 1945 či výjimečné tisky čs. leteckých známek „Lázně 1951“.

Výstava včetně doprovodné aukce firmy Flaška probíhala v nádherných prostorách Obecního domu, které důstojně doprovodily vystavené filatelistické vzácnosti. Přehlídku navštívilo několik tisíc filatelistů. Velmi kladně výstavu hodnotily i partnerské kluby Vindobona a Club de Monte Carlo, jejichž členové přispěli svými vzácnými známkami. Součástí doprovodného programu byly přednášky Radka Nováka (29.10.2023) a Lubora Kunce (2.11.2023).

Trvalou připomínkou proběhlé výstavy je vkusně provedený výstavní katalog s černotiskem, který obsahuje všechny vystavené rarity a vysvětluje okolnosti jejich vzniku. Výstavu doprovodilo i vydání vlastních známek PPCP. Známky a katalog je možno objednat u organizátora výstavy PPCP, tel. 226 255 200, e-mail fenclova@ppcp.cz .

Lubor Kunc, 15/01/2024

Německá vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin odstartovala v domovském Friedrichshafenu 15.10.1929 na tzv. “Balkanfahrt” s hlavním cílem v Bukurešti (16.10). Během zpáteční cesty, tzv. “Schlesienfahrt”, která vedla přes území dnešního Polska (Opolí, Vratislav) byla z důvodu husté mlhy nucena změnit původně plánovanou trasu letu a ze Slezska se vracela přes Moravu. Díky rozmaru počasí se tak 17.10.1929 nečekaně objevila vzducholoď Graf Zeppelin také nad Znojmem.

SVĚTOVÁ VÝSTAVA BANGKOK 2023

Poslední velkou filatelistickou akcí roku 2023 se stala světová výstava poštovních známek Bangkok 2023 uspořádaná ke 140. výročí založení Thajské pošty a vydání první emise thajských poštovních známek. Podpora poštovní správy byla na výstavě znát na každém kroku: od umístění akce ve staré poštovní budově Bangkoku, až po doprovodný program výstavy apříležitostné přepážky.

Čeští vystavovatelé se na akci rozhodně neztratili. Náš člen Bedřich Helmobdržel za svůj exponát letecké pošty NDR pozlacenou medaili a 80 bodů. Další člen ČMSPH, pan Emanuel Lukeš, představil dokonce dva exponáty – první jednorámový exponát se týkal poštovnictví v Levantě (73 bodů), druhý zabývající se japonskou okupací jihovýchodní Asie byl odměněn 65 body. Jaroslav Zikmund získal za exponát čs. definitivní letecké emise 1930 ohodnocení 76 bodů a velkou stříbrnou medaili, pan František Dusbábek za svůj jednorámový exponát spěšných známek PČ 1919 dokonce 78 bodů. Lubor Kunc vystavil svůj exponát týkající se rakousko-uherské polní pošty 1914-1918 poprvé ve formátu 8 rámů a získal 85 bodů spolu s velkou pozlacenou medailí. 

Nejúspěšnějším českým vystavovatelem byl bezesporu Petr Tuček, jehož exponát Siamu 1889-1899 byl vystaven dokonce v národní třídě výstavy. Zdejší jurymané ho ohodnotili na 90 bodů a po právu obhájil zlatou medaili, kterou získal již v loňském roce na výstavě v Londýně. 

Všem vystavovatelům gratulujeme k jejich zaslouženým úspěchům!

Lubor Kunc, 11/12/2023

Vystavovatel Petr Tuček, nejúspěšnější český účastník výstavy, přebírá zlatou medaili za svůj exponát.

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 18.11.2023

Již tradičně jsme se sešli na podzim v Plzni, kde byl naším hostitelem pan Emanuel Lukeš, kterému děkujeme za organizaci našeho setkání.

Pan Vít Vaníček představil přítomným účastníkům dva zajímavé telegramy z let 1870 a 1880, z nichž první byl doručovací poštou přepsán na telegrafní blanket zaslaný dle předpisu doporučeně, kdežto druhý byl již v rámci obce doručen jako běžný dopis za standardní dopisnicí výplatné. Pan Bedřich Helm informoval o letošní výstavě v Essenu a veletrhu v Trieru stejně jako o své připravované publikaci o amerických polních poštách v západních Čechách. Pan Jaroslav Kejř pohovořil o jím připravovaném katalogu a monografii, jejíž postupně vydávané tři svazky se mají týkat poštovní historie Aše, Chebu a Mariánských Lázní. Předseda Lubor Kunc informoval přítomné členy o schválení nové Směrnice pro hodnocení výstavních exponátů (viz. https://www.informace-scf.cz/zakladni_dokumenty/smernice_hodnoceni.pdf ), o Biennále 2023 a výstavách v Bratislavě a Bangkoku.

Důležitou součástí členského setkání byla diskuse o změně členských příspěvků ČMSPH. Současné příspěvky 150 Kč byly schváleny již v roce 2004, kdy byla cenová hladina vč. výše poštovného na zcela jiné úrovni. Hlavní náklady ČMSPH jsou spojené s vydáváním zpravodaje Postilión. Ačkoliv nemalou část nákladu časopisu rozdáváme na osobních setkáních, čímž šetříme drahé poštovné, a známky na rozesílání zpravodaje poštou kupujeme od obchodníků za nižší cenu, nárůst výše poštovného požadovaného Českou poštou byl natolik drastický, že již se stávající výší příspěvku nevystačíme. Členská schůze proto jednomyslně schválila navýšení členských příspěvků ČMSPH od 1. ledna 2024 na částku 250,- Kč.

11/12/2023

VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

Českomoravská společnost pro poštovní historii přeje všem členům a příznivcům krásné a pohodové Vánočních svátky strávené v kruhu nejbližších, spoustu štěstí, zdraví a neutuchající sběratelskou radost a potěšení v roce 2024! 

Stejně jako v loňském roce jsme již v předstihu návštěvníkům našeho webu opět zpřístupnili další čísla všech našich zpravodajů (Postilión, Polní pošty, Poštovny) vydaných v roce 2021. Aktuálně jsou tedy volně ke stažení již tři ročníky - 2019, 2020 a 2021. Také v sekci články přibyl nový článek  "DOPOUČENÝ DOPIS 1918".

01/12/2023

V sekci články zveřejněn nový článek FDC Z PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866? od pana Jaroslava Borůvky.

17/10/2023

POKLADY SVĚTOVÉ FILATELIE II

Filatelistická společnost Prestige Philatelic Club of Prague (www.ppcp.cz) připravila pro filatelistickou i laickou veřejnost nesoutěžní filatelistickou výstavu „Poklady světové filatelie II“, kde budou vystaveny nejen ukázky vzácností ze sbírek členů PPCP, ale i vzácný filatelistický materiál členů partnerských klubů „Club de Monte Carlo“ a „Vindobona“ či poštovních muzeí v Praze a Banské Bystrici. K výstavě budou připraveny vlastní známky, příležitostné poštovní razítko a katalog. Výstava „Poklady světové filatelie II“ proběhne v prostorách Obecního domu od 28. října do 5. listopadu 2023 od 10 do 17 hodin. Její součástí bude doprovodný program. Více informací o akci najdete na webu https://ppcp.cz/biennale-2023.

10/10/2023