Českomoravská společnost pro poštovní historii

Odborná společnost Svazu českých filatelistů, z.s.

Czech Postal History Society • Tschechische Postgeschichtegesellschaft

Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) je odbornou společností Svazu českých filatelistů, z.s. Vznikla v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historii Svazu československých filatelistů, jejíž počátky sahají do 60. let 20. století.

ČMSPH sdružuje filatelisty - sběratele poštovní historie, kteří se snaží dokumentovat historii poštovnictví, dokladovat historické události pomocí poštovních dokladů, zkoumají poštovní razítka, nálepky, formuláře, pohlednice, regionální historii, poštovní trasy, poštovní sazby, doklady prošlé polními, vlakovými, leteckými i jinými poštami a další materiály vztahující se k poštovní historii. ČMSPH vydává vlastní zpravodaj POSTILIÓN, který je čtyřikrát ročně zdarma rozesílán všem členům. Nedílnou součástí ČMSPH je již od roku 2001 také Sekce polních pošt (SPP).

ČMSPH byla v roce 2021 vyznamenána Federací evropských filatelistických svazů FEPA čestným uznáním za rozvoj filatelie.

Postilión

Již od roku 1986 vydává ČMSPH zpravodaj POSTILIÓN. Vychází 4x ročně a každé číslo obsahuje řadu článků týkajících se poštovního provozu, poštovní historie i historie obecně. Jako příloha Postiliónu vychází také zpravodaj POŠTOVNY a POLNÍ POŠTY - Informace sekce polních pošt. Starší čísla jednotlivých zpravodajů jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Členové

Naši členové a příznivci se schází na pravidelných pololetních setkáních, jejichž součástí jsou diskuse, výměna filatelistického materiálu i společenské setkání s přáteli. Našimi členy jsou i zkušení vystavovatelé, jurymané, znalci či autoři filatelistické literatury, kteří radí dalším členům při tvorbě jejich sbírek či exponátů. Na setkání zveme i hosty, nečleny ČMSPH, kteří mají zájem o poštovní historii. Více informací naleznete v sekci ČLENSTVÍ.

Poštovní historie v praxi: těžší bankovní R dopis odeslaný v den zahájení Rašínovy měnové reformy (25. 2. 1919) z Prahy do Broumova. Zásilka vyplacena smíšenou frankaturou rakouských a československých poštovních známek v celkové hodnotě 60 haléřů pokrývající základní poštovné 20 hal za dopis do 20 gramů + 3* 5hal za nadváhu dalších až 60 gramů + 25hal doporučený příplatek. Dopis nese otisk znárodněného poštovního razítka pošty Praha 1 s rozlišovacím číslem „4g“ a ještě původní rakouskou dvojjazyčnou R nálepku téže pošty. Zpráva byla pravděpodobně přepravena vlakem po trase Praha - Pardubice - Hradec Králové - Broumov.

AKTUALITY

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ČMSPH 12.11.2022

Letošní plzeňské setkání členů ČMSPH se neslo ve znamení svatomartinské husy a liberecké výstavy. A dlužno říci, že obojí mělo hodně do sebe!

Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022 byla velmi úspěšnou akcí, což konstatovali i účastníci L. Kunc, P. Hauzner, B. Helm, M. Janota aj. Ačkoliv se jednalo „jen“ o kontinentální evropskou výstavu, zúčastnili se jí přímo nově zvolený předesa FIP, pan Prakob Chirakiti (Thajsko) a předminulý předseda Joseph Wolff, kterého známe ještě ze světové výstavy PRAGA 2008. Přijet do Liberce zamýšlel i minulý předseda Bernard Beston z Austrálie, kterému v tom zabránila ale nemoc, a účastnil se tak jen nepřímo, prostřednictvím svého exponátu. Záštitu nad výstavou převzal liberecký primátor a hejtman Libereckého kraje. Čeští vystavovatelé byli velmi úspěšní, získali jsme 4 velké zlaté medaile za exponáty tradiční třídy, třídy poštovní historie a třídy literatury. Naši vystavovatelé obdrželi dalších 14 zlatých medailí, mezi nimi i členové ČMSPH.

Svazu českých filatelistů a především členům a spolupracovníkům organizačního výboru výstavy Liberec 2022 a Polarsalon 2022 se sluší poděkovat za vykonanou práci a pogratulovat k pěkné výstavě!

Sekce polních pošt ČMSPH byla partnerem výstavy, byla uvedena ve výstavním katalogu i na webu výstavy. SPP v hlavním sále výstavy současně uspořádala propagační výstavu „Polní pošty včera a dnes“ složenou z 10 výstavních rámů představujících celistvosti polní pošty od předznámkového období až po moderní mise Armády ČR. První rám byl věnován představení SPP a ČMSPH, které se tak prezentovali širokému publiku. Dle vlastní zkušenosti naše výstava zaujala řadu návštěvníků Liberce. Rád bych touto cestou poděkoval (v abecedním pořadí): Jaroslavu Dragonovi st., Jaroslavu Dragonovi ml., Pavlovi Hauznerovi, Jiřímu Holubovi a Luboru Kuncovi za zapůjčení filatelistickýc materiálů pro tuto propagační výstavu.

Organizátoři liberecké výstavy nás informovali, že mají k prodeji poslední kusy výstavního katalogu s černotiskem a výstavních známek. Pokud má někdo o koupi těchto předmětů zájem, nechť se obrátí na organizační výbor výstavy (např. emailem josef.chudoba@liberec2022.eu).

Členové Sekce polních pošt se na slavnostním setkání v Liberci dohodli, že pro rok 2023 dočasně nebudou vybírat od členů ČMSPH žádné členské poplatky za členství v SPP. Členy sekce tak pro rok 2023 zůstanou všichni současní členové, kteří uhradili členský poplatek SPP na rok 2022. Noví zájemci o členství v SPP z řad členů ČMSPH jsou vítáni, stačí poslat krátkou emailovou zprávu s žádostí o zařazení na seznam členů SPP na předsedu SPP, Lubora Kunce (lubor.kunc@seznam.cz).

V roce 2023 se v říjnu uskuteční další Biennále organizované klubem PPCP představující raritní poštovní známky a celistvosti. V červnu 2023 se v Bratislavě uskuteční národní výstava s mezinárodní účastí vč. kategorie premiérových exponátů. Podmínky účasti najdou případní vystavovatelé na webu www.bratislavafila2023.sk. Dále v příštím roce proběhnou mezinárodní výstavy IBRA v Německu, Multilaterale ve Slovinsku a výstava na Tchaiwanu. Pro všechny tyto výstavy jsou jmenovaní národní komisaři SČF.

Organizátor setkání, pan Pavel Hauzner, představil účastníkům setkání svů exponát „Bojovali za vlast“ ukazující velmi zajímavé celistvosti vyfrankované známkami Londýnského vydání 1945. Pan Jiří Kratochvíl pohovořil o svém sbírání R nálepek. Informoval také přítomné členy o aktuálním stavu projektu fotodokumentace veškerých poštovních úřadů a úřadů PoštyPartner v ČR. V době konání schůze mu chybělo jen 17 budov, po setkání ale vyjel zdokumentovat jeden z chybějících objektů nedaleko Plzně.

Pan Jaroslav Borůvka diskutoval s účastníky setkání svůj nález Votočkem neevidovaného řádkového razítka Neratovice z roku 1888. Výsledkem diskuse byl názor, že se jedná o doplňkové razítko používané na balíkové přepážce neratovické pošty k vyplňování poštovních formulářů, které bylo provizorně používáno ke znehodnocování podaných poštovních zásilek. Pan Jiří Kejř informoval přítomné členy ČMSPH o svém záměru připravit katalog poštovních úřadů v okrese Cheb od počátku jejich činnosti až do dnešních dnů, který má již částečně zpracovaný. Držíme mu palce pro zdárné dokončení díla! Současně připravil pro publikování v časopise Filatelie text o ašských přetiscích čs. známek.


Lubor Kunc, 15/11/2022

PROPAGAČNÍ VÝSTAVA "POLNÍ POŠTY VČERA A DNES"

Doručování vojenských zpráv probíhalo již od pradávna, vždyť první zprávy o dopravy vojenské pošty pochází již z antiky. Sběratelství těchto zpráv je výrazně mladším oborem, jehož počátky se datují teprve do 20. let 20. století. Československo patřilo mezi první státy, kde sběratelství zásilek prošlých vojenskými či polními poštami vzniklo. Prvním cílem byly zásilky našich vojáků z První světové války, ať již bojovali na straně Rakousko-Uherska, nebo v čs. legiích.

Na naší propagační výstavě jsme návštěvníkům evropské filatelistické výstavy LIBEREC 2022 představili zásilky dopravené vojenskými pošťáky již z doby předznámkové, tj. před rokem 1850, a postupně jsme prošli vojenské poštovní systémy našich i zahraničních vojáků až do současnosti. Naše expozice byla instalována v hlavní hale evropské výstavy a vzbudila zasloužený zájem četných návštěvníků výstavy.

Součástí propagační výstavy bylo i slavnostní setkání členů Sekce polních pošt v Liberci. Toto setkání bylo věnováno nejen oslavě liberecké výstavy, ale i diskusi o aktuálních záležitostech sekce a sběratelství polních pošt. Setkání se účastnili i rodinní příslušníci členů Sekce polních pošt a přátelé poštovní historie.

propagační výstava SPP před vernisáží (12.10.2022)

pohled na evropskou výstavu LIBEREC 2022

pohled na Polární salón 2022

Více informací o evropské filatelistické výstavy LIBEREC 2022 je k dispozici na její webové stránce www.liberec2022.eu

Zde jsou k dispozici pdf dokumenty s exponáty SPP, které byly představeny v Liberci ve dnech 13.-16.10.2022 návštěvníkům této prestižní akce:

Naši členové přispěli i do Polárního salonu konaného v rámci liberecké výstavy exponátem mapujícím Čs. legie v Rusku.

Sekce polních pošt (SPP) byla založena roku 2001 jako součást Českomoravské společnosti pro poštovní historii. Ve své činnosti navázala na sběratelství zásilek polních pošt zahájené našimi předchůdci po roce 1925 a na krátkodobou existenci společnosti sběratelů těchto zásilek fungující v polovině osmdesátých let. Bezprostředním cílem zakládajících členů bylo dokladování novodobých misí Armády České republiky uskutečňovaných pod patronátem OSN, NATO či Evropské unie. Valná většina členů se ale zabývá i sběratelství historických polních pošt fungujících před rokem 1945.

Sekce sdružuje sběratele poštovních známek a celistvostí týkajících se provozu různých systémů polních a vojenských pošt, ať už na území současné České či Slovenské republiky, tak i v zahraničí. Velká váha je kladena na období světových válek 1914-1918 a 1938-1945, kdy paralelně fungovaly systémy polních pošt obou bojujících bloků. V rámci časopisu Postilión vychází 4x ročně vlastní zpravodaj Polní pošty. Členové SPP mají možnost účastnit se pravidelných setkání, kde je mimo odborného programu dostatek času i na společenské aktivity a výměnu filatelistického materiálu mezi členy.

Členové SPP jsou aktivní i jako filatelističtí vystavovatelé, rozhodčí filatelistických výstav či publicisté. Řada našich členů píše odborné texty pro přední české a zahraniční filatelistické časopisy. Tito členové jsou samozřejmě k dispozici začátečníkům pro poskytování nezávazných rad ohledně jejich sbírek.

Přihláška do Sekce polních pošt ČMSPH je k dispozici zde.

Lubor Kunc, 17/10/2022

VÝSTAVA "RYTÍŘI NEBES"

Dne 1.10.2022 byla v brněnském Muzeu RAF otevřena výstava „Rytíři nebes“ mapující osudy příslušníků 312. čs. stíhací perutě RAF. Mezi jejími příslušníky můžeme najít např. Františka Peřinu, Aloise Vašátka, Richarda Falbra či Ladislava Sittenského. Vernisáže výstavy se zúčastnil i premiér Petr Fiala, paní Markéta Pekarová-Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, či generál Petr Pavel. Výstavu lze navštívit v prostorách muzea na adrese Štefánikova 22, Brno. Více informací o této výstavě i dalších projektech muzea najdete na webu http://royalairforce.cz/.


Lubor Kunc, 07/10/2022

NOVINKY NA WEBU ČMSPH

01/10/2022

NAVŠTIVTE PROPAGAČNÍ VÝSTAVU "POLNÍ POŠTY VČERA A DNES"

V rámci evropské filatelistické výstavy Liberec 2022 se jako její doprovodná akce uskuteční nesoutěžní propagační výstava „Polní pošty včera a dnes“. Vystaveny budou ukázky celistvostí prošlých polními poštami od předznámkového období až do dnešních dnů ze sbírek členů Sekce polních pošt ČMSPH.

Obr. 1 – předznámkový dopis odeslaný z velitelství 49. pěšího pluku prince Gustava von Vasa (1842)

Obr. 2 – obálka zprávy napsané příslušníkem 311. čs. bombardovací peruti RAF během výcviku na Bahamských ostrovech (1943)

Výstava se bude konat od 13. do 16.10.2022 v prostorách soutěžní výstavy Liberec 2022 na adrese Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec nedaleko vlakového nádraží. Aktuální informace o liberecké výstavě najdete na www.liberec2022.eu.

Těšíme se na Vaši účast!

Lubor Kunc, 15/08/2022

SEKCE POLNÍCH POŠT PODPOROVATELEM EVROPSKÉ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH ZNÁMEK LIBEREC 2022

Členové Sekce polních pošt se rozhodli podpořit konání Evropské filatelistické výstavy Liberec 2022 finančním darem. Ten přispěje nejen ke konání této prestižní filatelistické akce, ale současně i k propagaci samotné sekce, jejíž jméno bude zmiňováno ve výstavních dokumentech ve společnosti velmi prestižních sběratelů a organizací.


Organizátoři výstavy založili „Klub Liberec“, jehož členy se stali donátoři výstavy, kteří budou navíc ještě odměněni dle výše svého příspěvku. Detaily o dárcovském programu evropské filatelistické výstavy jsou uvedeny na www.liberec2022.eu/klub-liberec2022/.


Liberecká výstava proběhne od 13.10. do 16.10.2022. Její součástí bude jak evropská filatelistická výstava, tak samostatný Polarsalon s celosvětovou účastí vystavovatelů. Podrobnější informace o výstavě, exponátech, raritách a současném stavu příprav jsou pravidelně publikovány na webu výstavy www.liberec2022.eu.

Lubor Kunc, 13/07/2022

PODEZŘELÉ ÚTVAROVÉ RAZÍTKO

Známý rakouský poštovní historik dr. Helmut Kobelbauer mne na základě informací od pánů Fritze Sturzeise a Gerharda Pappa upozornil na podezřelé razítko v mé sbírce. Zde je vyobrazení příslušné celistvosti:

Dosud známé celistvosti s tímto kašetem pochází z let 1920-1922. Žádná z dochovaných celistvostí ale nenese otisk poštovního razítka, takže není potvrzeno, že tyto zásilky skutečně prošly poštovní přepravou. Uvedený kašet se na skutečně poštou prošlých celistvostech nemůže vyskytovat ze dvou hlavních důvodů. Prvním je povinnost odevzdat všechna plavidla Dunajské flotily vítězným mocnostem a zákaz provozovat na Dunaji ozbrojené lodě udělené Rakousku v rámci čl. 136 St. Germainské mírové smlouvy (zákon 507/1921 Sb.). Druhým argumentem je název flotily. Přívlastek „deutsch-österr.“ nebylo v uvedeném období možné používat, protože byl zakázán St. Germainskou mírovou smlouvou ze dne 10.09.1919 a dne 21.10.1919 (rakouské) Národní shromáždění přijalo v rámci ratifikace mírové smlouvy zákon, kterým změnilo název státu na „Republik Österreich“ (zákon 484/1919, čl. 2). Buďte proto opatrní, pokud by Vám kdokoliv nabízel celistvost s tímto kašetem.

Rád bych na tomto místě panu dr. Kobelbauerovi poděkoval za jeho upozornění i poskytnuté informace.


Lubor Kunc, 10/06/2022

ČESKÉ EXPONÁTY POŠTOVNÍ HISTORIE NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ HELVETIA 2022 V LUGANU

V letošním roce se díky kumulaci světových výstav původně plánovaných na léta 2020, 2021 a 2022 s těmito akcemi doslova roztrhl pytel. V květnu 2022 proběhla ve švýcarském Luganu světová výstava pod patronátem FIP.

Za ČR se jí účastnilo pět exponátů, z čehož tři patřily do třídy poštovní historie a aerofilatelie, slovenský zástupce se neúčastnil žádný. Dr. Miloš Červinka zde za Poštovní historii Děčínska obhájil svůj výsledek z únorové výstavy v Londýně a obdržel velkou pozlacenou medaili. Velký pokrok zaznamenal pan Pavel Bouda se svým exponátem brzké čs. letecké pošty, který byl poprvé na úrovni světové výstavy vyznamenán zlatou medailí a věcnou cenou jury. Třetí exponát vystavil pan Vít Vaníček v mistrovské třídě FIP Championship Class. Jeho exponát "Poštovní historie Českých zemí" obdržel již na světové výstavě v Londýně třetí velkou zlatou medaili, a proto se může účastnit již jen této nejprestižnější výstavní třídy. Všem našim vystavovatelům k jejich úspěšné účasti na Helvetii srdečně blahopřejeme! Podrobnější informace o této světové výstavě vč. kompletního palmáre jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.helvetia2022.ch/

Mimo soutěž se luganské akce aktivně účastnil i klub Prestige Philatelic Club Prague, jehož vybraní členové zde představili rarity ze svých sbírek. Jimi prezentované vzácné známky vzbudily zasloužený zájem laických i odborných návštěvníků výstavy.

Lubor Kunc, 02/06/2022